Unia Europejska dostosowuje Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania chemikaliów dostosowując je do 5 rewizji GHS